آدرس تولیدی کفش تکس:

تهران – میدان محمدیه – خیابان خیام جنوبی – کوچه نوروزی

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹